Đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh

      107
Để góp thí sinh thuận tiện trong câu hỏi tra cứu, giải đáp môn thi tiếng Anh THPT đất nước 2023 (24 mã đề) chính thức của bộ GD&ĐT được update đầy đầy đủ tại bài viết này.

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh


*

Đề thi giờ Anh THPT nước nhà 2023


Download đề thi THPT nước nhà 2023 môn giờ Anh PDF: tại đây.

Xem thêm: Hoa Hậu Nguyễn Thị Huyền Tống Ngọc Trung, Nguyễn Thị Huyền (Hoa Hậu)

Đáp án đề thi môn giờ đồng hồ Anh THPT quốc gia 2023


Download đáp án môn giờ Anh THPT đất nước 2023 chủ yếu thức của bộ GD&ĐT PDF trên đây.

Mã đề 401

1. D

2. A

3. C

4. A

5. D

6. D

7. C

8. C

9. A

10. C

11. D

12. A

13. B

14. C

15. C

16. D

17. C

18. D

19. B

20. A

21. D

22. B

23. A

24. D

25. A

26. D

27. B

28. A

29. D

30. C

31. B

32. C

33. A

34. B

35. B

36. D

37. C

38. C

39. B

40. C

41. C

42. B

43. D

44. B

45. B

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B

Mã đề 402

1. D

2. B

3. A

4. C

5. A

6. C

7. D

8. A

9. B

10. A

11. C

12. C

13. D

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. B

21. C

22. A

23. C

24. A

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. C

32. C

33. D

34. C

35. D

36. A

37. A

38. D

39. C

40. A

41. A

42. D

43. C

44. C

45. D

46. C

47. C

48. A

49. D

50. D

Mã đề 403

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. B

8. C

9. D

10. A

11. D

12. A

13. C

14. B

15. D

16. D

17. C

18. A

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. C

26. D

27. A

28. D

29. A

30. D

31. D

32. B

33. C

34. D

35. B

36. B

37. B

38. C

39. A

40. A

41. D

42. C

43. C

44. B

45. A

46. C

47. A

48. D

49. D

50. C

Mã đề 404

1. C

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. C

10. D

11. D

12. B

13. A

14. C

15. C

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. C

22. A

23. D

24. C

25. C

26. C

27. A

28. D

29. B

30. C

31. B

32. A

33. B

34. D

35. D

36. A

37. D

38. A

39. C

40. C

41. A

42. D

43. D

44. D

45. A

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

Mã đề 405

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

6. B

7. C

8. D

9. C

10. A

11. A

12. B

13. C

14.D

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. A

22. B

23. C

24. B

25. A

26. A

27. C

28. B

29. A

30. C

31. C

32. D

33. A

34. A

35. A

36. D

37. C

38. D

39. C

40. B

41. B

42. D

43. D

44. D

45. B

46. C

47. B

48. A

49. D

50. B

Mã đề 406

1. D

2. D

3. B

4. B

5. C

6. D

7. B

8. A

9. C

10. A

11. B

12. D

13. D

14. D

15. A

16. C

17. A

18. D

19. D

20. B

21. C

22. D

23. A

24. D

25. C

26. B

27. A

28. A

29. A

30. D

31. A

32. B

33. B

34. C

35. A

36. A

37. D

38. D

39. B

40. D

41. C

42. A

43. B

44. C

45. C

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Mã đề 407

1. B

2. B

3. A

4. D

5. B

6. A

7. B

8. C

9. A

10. B

11. A

12. B

13. C

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. A

20. D

21. C

22. D

23. D

24. A

25. A

26. D

27. A

28. C

29. C

30. D

31. B

32. D

33. B

34. A

35. B

36. D

37. C

38. C

39. B

40. C

41. D

42. C

43. D

44. D

45. C

46. B

47. A

48. C

49. D

50. C

Mã đề 408

1. D

2. B

3. B

4. B

5. A

6. C

7. B

8. A

9. B

10. B

11. D

12. B

13. A

14. D

15. D

16. B

17. C

18. A

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. D

25. A

26. B

27. A

28. B

29. A

30. D

31. B

32. D

33. D

34. D

35. C

36. C

37. C

38. A

39. C

40. C

41. A

42. C

43. A

44. B

45. C

46. C

47. B

48. A

49. C

50. B

Mã đề 409

1. A

2. D

3. B

4. B

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. D

11. A

12. A

13. C

14. C

15. C

16. B

17. D

18. D

19. C

20. B

21. D

22. B

23. D

24. D

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. D

31. C

32. D

33. B

34. B

35. B

36. C

37. B

38. B

39. B

40. D

41. D

42. B

43. D

44. C

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. B

Mã đề 410

1. D

2. D

3. A

4. A

5. C

6. D

7. D

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. A

14. D

15. D

16. B

17. D

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. D

24. A

25. B

26. B

27. C

28. C

29. B

30. A

31. C

32. C

33. A

34. A

35. B

36. C

37. C

38. B

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. B

45. C

46. A

47. C

48. B

49. A

50. B

Mã đề 411

1. A

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. C

20. C

21. B

22. C

23. D

24. B

25. B

26. C

27. B

28. C

29. A

30. D

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. B

37. B

38. D

39. D

40. D

41. A

42. D

43. A

44. A

45. D

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

Mã đề 412

1. D

2. D

3. B

4. C

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. B

12. A

13. C

14. D

15. B

16. C

17. D

18. A

19. D

20. A

21. A

22. C

23. D

24. C

25. B

26. C

27. D

28. A

29. A

30. A

31. C

32. A

33. C

34. D

35. D

36. A

37. A

38. A

39. C

40. C

41. C

42. D

43. A

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. A

Mã đề 413

1. C

2. D

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. A

9. A

10. C

11. B

12. C

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. C

25. A

26. A

27. C

28. B

29. D

30. D

31. B

32. C

33. B

34. A

35. D

36. B

37. A

38. C

39. D

40. A

41. B

42. A

43. B

44. C

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. D

Mã đề 414

1. B

2. C

3. B

4. D

5. D

6. B

7. B

8. C

9. C

10. C

11. B

12. B

13. D

14. B

15. D

16. C

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. B

23. D

24. A

25. C

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. B

32. D

33. C

34. D

35. C

36. C

37. C

38. D

39. B

40. B

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

Mã đề 415

1. B

2. D

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

8. B

9. D

10. D

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. D

17. A

18. A

19. D

20. B

21. A

22. B

23. B

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. D

30. C

31. A

32. A

33. C

34. C

35. D

36. C

37. A

38. B

39. B

40. B

41. A

42. C

43. C

44. A

45. B

46. A

47. B

48. C

49. B

50. A

Mã đề 416

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. C

9. C

10. A

11. C

12. D

13. D

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. B

20. D

21. C

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. B

32. B

33. D

34. D

35. B

36. D

37. D

38. C

39. D

40. B

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. D

47. D

48. B

49. A

50. C

Mã đề 417

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. A

10. A

11. D

12. A

13. C

14. C

15. A

16. A

17. D

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. A

24. C

25. D

26. B

27. B

28. B

29. D

30. A

31. C

32. A

33. B

34. B

35. D

36. C

37. B

38. D

39. A

40. D

41. C

42. A

43. B

44. C

45. B

46. C

47. A

48. D

49. B

50. B

Mã đề 418

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

6. D

7. B

8. C

9. A

10. D

11. C

12. D

13. B

14. B

15. A

16. C

17. C

18. B

19. C

20. B

21. D

22. A

23. D

24. C

25. A

26. A

27. C

28. D

29. B

30. B

31. B

32. D

33. B

34. C

35. D

36. D

37. A

38. C

39. A

40. C

41. A

42. D

43. D

44. A

45. D

46. D

47. D

48. A

49. B

50. C

Mã đề 419

1. D

2. A

3.D

4. C

5. B

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. B

15. C

16. D

17. D

18. C

19. C

20. B

21. B

22. A

23. A

24. D

25. B

26. A

27. B

28. B

29. A

30. D

31. B

32. A

33. D

34. A

35. A

36. A

37. D

38. D

39. B

40. B

41. A

42. D

43. A

44. D

45. D

46. C

47. A

48. B

49. D

50. D

Mã đề 420

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. A

7. C

8. A

9. C

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. C

16. D

17. B

18.C

19. A

20. D

21. C

22. D

23. B

24. C

25.C

26. C

27. A

28. B

29. A

30. C

31. C

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. D

38. D

39. D

40. B

41. B

42. D

43. B

44. D

45. D

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

Mã đề 421

1.A

2. B

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. B

9. B

10. A

11. D

12. B

13. B

14. D

15. D

16. C

17. C

18. D

19. C

20. D

21. D

22. C

23. D

24. C

25. C

26. B

27. D

28. D

29. C

30. D

31. B

32. B

33. D

34. C

35. C

36. B

37. D

38. B

39. B

40. C

41. B

42. C

43. C

44. B

45. C

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Mã đề 422

1. D

2. B

3. C

4. C

5. D

6. A

7. A

8. D

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. A

15. C

16. A

17. B

18. B

19. C

20. B

21. D

22. C

23. C

24. D

25. C

26. B

27. C

28. B

29. B

30. D

31. D

32. A

33. B

34. B

35. B

36. C

37. D

38. C

39. D

40. D

41. D

42. C

43. B

44. C

45. A

46. D

47. D

48. C

49. D

50. B

Mã đề 423

1. B

2. A

3. B

4. D

5. C

6. A

7. C

8. A

9. D

10. C

11. C

12. A

13. D

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. B

20. C

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. B

33. C

34. B

35. A

36. A

37. B

38. A

39. B

40. A

41. C

42. B

43. B

44. B

45. A

46. C

47. B

48. C

49. A

50. A

Mã đề 424

1. C

2. C

3. D

4. D

5. A

6. B

7. D

8. D

9. B

10. C

11. C

12. D

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. A

22. C

23. B

24. A

25. B

26. C

27. D

28. B

29. B

30. A

31. C

32. A

33. B

34. A

35. D

36. A

37. C

38. D

39. A

40. A

41. B

42. D

43. B

44. B

45. A

46. B

47. B

48. B

49. C

50. A

Trên trên đây là cục bộ đáp án giờ đồng hồ Anh THPT non sông 2023 được Bộ giáo dục và Đào tạo chào làng chính thức. Thí sinh bao gồm thể bàn luận về đề thi và câu trả lời dưới phần bình luận hoặc thâm nhập diễn lũ xedapdientot.com Helper để được giải đáp kỹ năng và kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học tập và những kì thi giờ Anh khác, được vận hành bởi những High Achievers.