Từ điển sinh học chuyên ngành

      33

Từ điển thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành là 1 đơn vị kỹ năng và kiến thức quan trọng, đặc biệt là người đi làm những ngành cần giao tiếp bằng giờ Anh ngành sinh học.

Bạn đang xem: Từ điển sinh học chuyên ngành

Cho dù cho là người đang làm cho việc ở những vị trí trong ngành sinh học, hay là fan có công việc liên quan, nên giao tiếp, hiệp thương đến lĩnh vực sinh học thì những bạn đều nên trang bị mang lại mình những từ điển thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành sinh học cơ bản. Bởi đó, nội dung bài viết hôm nay xedapdientot.com sẽ gửi đến những bạn nội dung bài viết về chủ thể thuật ngữ này.

Xem thêm: Nơi Bán Máy Giặt Samsung 9Kg Giá Bao Nhiêu? ? Máy Giặt Samsung Inverter 9 Kg Ww90Tp54Dsh/Sv

Chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé.


*
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành công nghệ sinh học

1. Từ vựng chuyên ngành sinh học

STTTừ vựngDịch nghĩa quý phái tiếng Việt
1Active transportVận đưa tích cực
2AlgaTảo
3AlleleAlen
4Facilitated diffusion Khuếch tán được gia công dễ
5AntibodyKháng thể
6AntigenTâm nhĩ
7AtriumPhương sai
8ArteryĐộng mạch
9Artificial selectionChọn thanh lọc nhân tạo
10Asexual reproductionSinh sản vô tính
11ArianceKháng nguyên
12Back crossLai phân tích
13BacteriumVi khuẩn
14BiodiversityĐa dạng sinh học
15CellTế bào
16CancerBệnh ung thư
17BrainNão
18Cell divisionPhân chia tế bào
19Cell wallVách tế bào
20Central vacuoleKhông bào trung tâm
21CentrioleTrung tử
22CentromereTâm động
23CommunityQuần xã
24ChromosomeNhiễm nhan sắc thể
25Chromosome mutationĐột đổi thay nhiễm sắc đẹp thể
26Circulation systemHệ tuần hoàn
27CommensalismHội sinh
28ChloroplastLục lạp
29Complementary geneGen vận động bổ sung
30Complete dominanceTính trội trả toàn
31CrossLai
32DiversityĐa dạng
33CytoplasmNguyên sinh chất
34CytoskeletonBộ xương tế bào
35Daughter cellsTế bào mẹ (kết trái của nguyên phân)
36DifferentiationBiệt hóa
37Digestive systemHệ tiêu hóa
38Diploid cellTế bào lưỡng bội
39Crossing overTrao thay đổi chéo
40DNA replicationTái bản ADN
41Dominant traitTính trạng trội
42DuodenumTá tràng
43Ecological nicheỔ sinh thái
44EcologySinh thái học
45EcosystemHệ sinh thái
46EmbryoPhôi
47Embryo sacTúi phôi
48Endoplasmic reticulumLưới nội chất
49EpitheliumBiểu mô
50ExonVùng mã hóa
51ExtinctionTuyệt chủng
52AnaphaseKì sau
53FertilizationThụ tinh
54Food chainChuỗi thức ăn
55Gene mutationĐột đổi mới gen
56Functional unitĐơn vị chức năng
57GameteGiao tử
58GeneGen
59Gene expressionBiểu hiện tại gen
60Gene frequencyTần suất gen
61Food webLưới thức ăn
62General combining abilityKhả năng kết hợp chung
63HybridCon lai
64Genetic constitutionNền tảng di truyền
65Genetic materialVật hóa học di truyền
66Golgi bodyBộ thứ Golgi
67Haploid cellTế bào đối chọi bội
68Heterotrophic organismSinh thứ dị dưỡng
69HeterozygoteDị đúng theo tử
70Homologous chromosomesNhiễm sắc đẹp thể tương đồng
71HomozygoteĐồng vừa lòng tử
72Genetic advanceHiệu quả lựa chọn lọc đối với một tính trạng hay những tính trạng
73IleumHồi tràng
74Immunity systemHệ miễn dịch
75Inbred lineDòng cận giao, đồng huyết
76InbreedingTạo mẫu cận giao, dòng đồng hợp tử
77Incomplete dominanceTrội không hoàn toàn
78Interallelic interactionTương tác giữa những alen
79Intermediate heterozygoteDị đúng theo tử trung gian
80InterphaseKì trung gian
81IntronVùng ko mã hóa
82InvertebrateĐộng đồ gia dụng không xương sống
83Isogenic lineDòng đẳng gen
84Large intestineRuột già
85LysosomeLysosom (tiêu thể)
86MacroevolutionTiến hóa lớn
87MacromoleculeĐại phân tử
88MammalianĐộng trang bị hữu nhũ
89Marrow cellTế bào tủy xương
90MeanGiá trị trung bình
91MeitosisGián phân giảm nhiễm
92Mendelian lawĐịnh mức sử dụng Mendel
93MeristemMô phân sinh
94Messenger RNAMarn (ARN thông tin)
95MetabolismSự thảo luận chất
96MetaphaseKì giữa
97MicroevolutionTiến hóa nhỏ
98MitochondrionTi thể
99MitosisNguyên phân
100MoleculePhân tử
101Multiple alleleĐa alen
102MutationĐột thay đổi gen
103MutualismThuyết hỗ sinh
104Natural selectionChọn lọc tự nhiên
105Nervous systemHệ thần kinh
106NeuronTế bào thần kinh
107Neutral characterTính trạng trung tính
108Non-allelic interactionTương tác ko alen
109Non-selective inbreedingCận giao không có tính chất chọn lọc
110Nuclear envelopMàng nhân
111Nucleic acidAcid nucleic
112NucleotideNucleotid
113NucleusNhân
114OncogeneGen tiền ung thư
115OrganCơ quan
116Organ systemHệ cơ quan
117OrganelleBào quan
118OsmosisThẩm thấu
119PancreasTuyến tụy
120PanmicticCó đặc thù giao phối ngẫu nhiên
121PanmixiaQuần thể giao hợp ngẫu nhiên
122Partial dominanceTính trội từng phần, không trả toàn
123Partial dominanceTính trội từng phần, không hoàn toàn
124Passive transportVận chuyển bị động
125Variation biến dạng di truyền
126PedigreeGia phả, phả hệ, phương thức chọn kiểu như theo gia phả
127PhloemMạch rây
128Photoautotrophic organismSinh thiết bị tự dưỡng
129PhotosynthesisQuang hợp
130Plasma membraneMàng tế bào
131PleiotropyXem nhiều tính trạng
132Pollen grainHạt phấn
133PollinationThụ phấn
134PolygenesĐa gen
135PolymorphismXem đa hình
136PopulationQuần thể
137Primary consumerSinh thiết bị tiêu thụ sơ cấp
138Primary producerSinh vật thêm vào sơ cấp
139ProphaseKì đầu
140ProtistNguyên sinh vật
141Random driftChuyển dịch ngẫu nhiên
142Random matingGiao phối ngẫu nhiên
143Random modelMô hình ngẫu nhiên
144Random selectionChọn lọc ngẫu nhiên
145ReceptorThụ quan
146Recessive epistasisHiện tượng epistasis tất cả tính lặn
147Recessive traitTính trạng lăn
148Reciprocal crossLai đảo, lai thuận nghịch
149Recombinant DNAADN tái tổ hợp
150Recombinant DNA technologyCông nghệ ADN tái tổ hợp
151RecombinationHiện tượng tái tổ hợp
152Regulation geneGen điều hòa
153ReproductionSinh sản
154Reproduction systemHệ sinh sản
155Reproductive cellTế bào sinh sản
156Reproductive isolationCách li sinh sản
157Respiration systemHệ hô hấp
158Restriction enzymes (RE)Enzym giới hạn
159RibosomeRibosom
160Ribosome RNARarn (ARN ribosom)
161Rough endoplasmic reticulumLưới nội hóa học nhám
162Salivary glandsTuyến nước bọt
163Secondary consumerSinh thứ tiêu thụ thiết bị cấp
164Secondary structureCấu trúcbậc hai, cấu tạo thứ cấp
165Secretion systemHệ bài xích tiết
166Seed technologyCông nghệ hạt giống
167Seed physiologySinh lý hạt giống
168XylemMạch gỗ
169SpermTinh trùng
170Selection pressureÁp lực chọn lọc
171Selection intensityCường độ lựa chọn lọc
172Selection indexChỉ số chọn lọc
173VertebrateĐộng vật tất cả xương sống
174Sex chromosomeNhiễm sắc đẹp thể giới tính
175Small intestineRuột non
176Sexual reproductionSinh sản hữu tính
177Sex linkageLiên kết giới tính
178VentricleTâm thất
179Somatic cellTế bào sinh dưỡng
180SpecializationBiệt hóa
181SpeciesLoài
182Segregation lawĐịnh cách thức phân li
183Standard errorXem không đúng số chuẩn
184Stem cellTế bào gốc
185Structural unitĐơn vị cấu trúc
186Structure geneGen cấu trúc
187SuccessionDiễn thế
188YeastNấm men
189TetraploidThể tứ bộ
190TraitTính trạng
191TonoplastMàng không bào
192Tissue
193TranscriptionPhiên mã
194Transfer RNATarn (ARN vận chuyển)
195TranslationDịch mã
196Symbiosis cùng sinh
197TriploidThể tam bội
198VeinTĩnh mạch

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể học thêm tự vựng qua một số chủ đề liên quan như sau:

2. Một vài thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành sinh học

STTTừ vựngDịch nghĩa quý phái tiếng Việt
1Abiotic factorYếu tố vô sinh
2Acquired Immune Deficiency Syndrome ( sida )Hội triệu chứng suy giảm khối hệ thống miễn dịch ở người
3Artificial selectionChọn thanh lọc nhân tạo
4Air pollutionÔ nhiễm ko khí
5Base pairing rulesQuy tắc ghép đôi ba zơ
6Biological diversitySinh học đa dạng
7Cell respirationSự thở của tế bào
8Compromised immune systemHệ thống miễn kháng thỏa hiệp.
9Experimental errorSai sót thí nghiệm
10Vascular systemHệ mạch
11Semi conservative replicationNhân song theo cơ chế phân phối bảo tồn
12Smooth endoplasmic reticulumLưới nội chất trơn
13Trigenic interactionTương tác trigenic
14Unspecialized cellTế bào chưa biệt hóa
15Seed pathologyBệnh lý hạt giống như
16Path analysisPhân tích theo mặt đường dẫn
17EpidermaBiểu bì; vỏ ngoài; da
18CoelariumBiểu mô khoang; trung mô
19ClamydosporeBào tử vách dày
20AnemosporeBào tử phạt tán dựa vào gió
21Ectoskeleton Bộ xương ngoài
22Brucinebruxin
23ChondriosomeBộ thể hạt
24ChaloneChất ức chế nội tiết
25AnemosporeBào tử phạt tán nhờ vào gió

3. Tuyệt kỹ học từ vựng tiếng Anh hay về chuyên ngành sinh học