Tổng hợp ý kiến nhận xét

      623

Mẫu tổng hợp chủ kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể so với người xin vào Đảng là biểu mẫu mã được bỏ ra ủy đưa ra bộ lập ra nhằm mục tiêu nhận xét đánh giá đảng viên dự bị.Bạn sẽ xem: mẫu mã 5-knđ tổng hợp chủ kiến nhận xét

Tải mẫu Tổng hợp Tại Đây nội dung trong chủng loại 5-KNĐ đề xuất trình bày rất đầy đủ các thông tin như: tên những tổ chức đoàn thể thiết yếu trị – làng mạc hội nơi bạn vào Đảng sinh hoạt, tên đưa ra ủy khu vực cư trú, đa số ưu khuyết điểm. Nội dung đưa ra tiết, mời chúng ta cùng theo dõi và mua tại đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp ý kiến nhận xét

Căn cứ chủ ý nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác làm việc và đưa ra uỷ vị trí cư trú đối với.xin vào Đảng.


*

Mẫu tổng hợp chủ ý nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Nội dung trong mẫu mã 5-KNĐ đề nghị trình bày không thiếu thốn các tin tức như: tên các tổ chức đoàn thể thiết yếu trị – làng hội nơi tín đồ vào Đảng sinh hoạt, tên đưa ra ủy địa điểm cư trú, phần đông ưu khuyết điểm. Nội dung đưa ra tiết, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi và mua tại đây.

Mẫu 1: Ý kiến dìm xét của tổ chức triển khai đoàn thể đối với người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI UỶ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…….tháng…….năm………..

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức triển khai đoàn thể so với người xin vào Đảng

Căn cứ chủ kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác làm việc và chi uỷ khu vực cư trú đối với………………………………………………………………xin vào Đảng.

– Tên những tổ chức đoàn thể vị trí công tác:…………………………………………….

…………………………………………………………….., toàn bô có:…………đồng chí.

– Tên bỏ ra ủy chỗ cư trú:………………………………………….có:…………đồng chí.

Chi uỷ chi bộ tổng hợp những ý kiến thừa nhận xét kia như sau:

Những ưu, điểm yếu chính:

(Về phẩm chất chủ yếu trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ nam nữ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số bạn hữu trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác làm việc và bỏ ra uỷ vị trí cư trú ưng ý kết nạp………………………………………………………….vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số……………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…….. %).

Số không tán thành…………..đồng chí (……….%) với lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M bỏ ra UỶ Bí thư (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu 2: Ý kiến dấn xét của BCH Công đoàn đối với người xin vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………….

………, ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của BCH Công đoàn so với Người xin vào Đảng

Kính gửi: bỏ ra BỘ……………………………..

Căn cứ đề nghị của đưa ra bộ ……………………………………………………, Ban chấp hành Công đoàn…………………………………………, có ý kiến nhận xét so với quần chúng: …………………………………………, sinh ngày …/…/……, là Công sum vầy ……………………………., Công đoàn ………….. Như sau:

1. Về phẩm chất chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Đại Lý Dầu Nhớt Liqui Moly Hà Nội, Cửa Hàng Trực Tuyến, Dầu Nhớt Liqui

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về năng lực công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về mối quan hệ với quần chúng khu vực công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số các đồng minh trong Ban Chấp hành Công đoàn đồng tình đề nghị tiếp thụ quần bọn chúng ……………………………………… vào đảng là ……/…… (đạt …… %) đối với tổng số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Số không đống ý là … bè bạn với lý do ……………………………………………………….

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Mẫu 3: Tổng hợp ý kiến nhận xét

ĐẢNG BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————

CHI BỘ……………………………….. ………..…., ngày…tháng … năm 20..

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị – xóm hội nơi fan vào Đảng ngơi nghỉ và đưa ra ủy địa điểm cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ chủ kiến nhận xét của thay mặt các đoàn thể chủ yếu trị – làng hội nơi fan vào Đảng ngơi nghỉ và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng ……………..

Tên những tổ chức đoàn thể chính trị – xóm hội nơi tín đồ vào Đảng sinh hoạt:……

…………………………………………, tổng thể có: ……đồng chí.

Tên chi ủy khu vực cư trú: ………………………………….. ………., bao gồm …… đồng chí.

Chi ủy chi bộ tổng hợp các ý kiến thừa nhận xét đó như sau:

Những ưu, yếu điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, bao gồm trị hiện nay nay; chấp hành chủ trương, mặt đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật của nhà nước; phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, năng lực công tác, dục tình quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số bè bạn đại diện các tổ chức bao gồm trị – làng mạc hội vị trí sinh hoạt và đưa ra ủy địa điểm cư trú đống ý kết hấp thụ quần chúng …………………………………..vào Đảng là …… đồng chí, trong tổng cộng …… bằng hữu được hỏi chủ kiến (đạt ……%).

Số không đống ý …… đồng chí (chiếm ……%) với lý do…………………………