Lthánh lồng tiếng

      208
Tào Tháo, lưu lại Bị cùng Đổng Trác là đông đảo là các vị thủ lĩnh nổi tiếng thời Tam quốc trong lịch sử dân tộc Trung Quốc.

Đổng Trác cưỡng bức hàng trăm ngàn vạn dân tháo chạy theo mình

Đổng Trác (132 - 192), từ Trọng Dĩnh, là 1 tướng quân phiệt cùng quyền thần bên Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử dân tộc Trung Quốc. (Tạo hình trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Bạn đang xem: Lthánh lồng tiếng

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Đổng Trác nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo, dù chỉ giữ lại chức máy sử Tịnh Châu những tận dụng sự tiến cử của Viên Thiệu với Đại tướng quân Hà Tiến, tín đồ đang muốn tàn phá thế lực thiến quan, Đổng Trác đã tiến quân vào kinh kiềm chế kinh thành, phế Hán thiếu đế giữ Biện, lập Hán Hiến đế lưu Hiệp, làm lũng đoạn triều đình.

Khi đó, các lộ chư hầu trong nước, đi đầu là Viên Thiệu, bất bình với việc chuyên quyền tàn độc của Trác, sẽ liên minh lại để thảo phân phát Đổng Trác vào năm 190. Thái thú trường Sa là Tôn Kiên cũng hưởng trọn ứng, tiến binh tiến công Đổng Trác.

Khi Tôn Kiên tiến mang lại Đại Cốc bí quyết Lạc Dương 90 dặm. Đổng Trác thấy Tôn Kiên áp cạnh bên kinh thành, bèn đích thân ra trận, giao chiến với Tôn Kiên một trận dẫu vậy bị đánh bại.

Đổng Trác sợ hãi hãi, tính đường sở hữu vua Hán vứt kinh thành Lạc Dương chạy lịch sự Trường An nên đặt ra những lời sấm truyền để tập trung trăm quan bàn yêu cầu thiên đô. Dương Bưu trong những ít fan phản đối mạnh bạo ý định của Đổng Trác. Đổng Trác giận dữ bèn mượn cớ tất cả thiên tai lộ diện làm điềm xấu, định không bổ nhiệm Dương Bưu, tuy thế chưa thực hiện thì cấp vã sở hữu vua Hiến Đế chạy. Sau đó, Đổng Trác cưỡng bức hàng trăm vạn dân Lạc Dương vứt kinh thành về trường An. Trước lúc đi, Đổng Trác hạ lệnh đốt cháy cung thất làm việc Lạc Dương, hướng đến hết lăng mộ, đem vật báu.

Lưu Bị không muốn tháo chạy bất chấp dân chúng

Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, người quận Trác trực thuộc U Châu, là 1 trong vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. (Tạo hình trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Năm 208, Tào dỡ đã tiêu diệt kết thúc các quyền năng quân phiệt phương bắc mà trong những số đó lớn nhất là Viên Thiệu, trả toàn quản lý phương bắc, núm trong tay 8 trong những 13 châu to trên toàn quốc.

Để liên tục mở rộng vậy lực, tiêu diệt các thế lực cát cứ còn lại, Tào Tháo tiến hành nam chinh. Mục tiêu đầu tiên ở phương nam của Tào dỡ là kinh Châu, hiện phía trong tay lưu lại Biểu. Kề bên Lưu Biểu còn tồn tại Lưu Bị - địch thủ bị Tào Tháo vượt mặt ở phương bắc chạy về nương nhờ, được giao trấn thủ nghỉ ngơi địa đầu Tân Dã. Diệt Kinh châu đồng nghĩa với câu hỏi cùng lúc diệt 2 chúng ta Lưu, có tác dụng bàn đạp tấn công sang Giang Đông – vùng khu đất hiểm trở của họ Tôn, lực lượng đáng chú ý nhất trong những chư hầu còn lại.

Giữa thời gian quân Tào vẫn áp cạnh bên Kinh Châu thì lưu lại Biểu qua đời. Thấy quân Tào lại gần, lưu giữ Bị vẫn không biết Lưu Biểu sẽ chết, vội vứt Tân Dã rút về Phàn Thành và sai sứ cấp cho báo về Tương Dương đến Lưu Biểu.

Con út lưu lại Biểu là giữ Tông được lập lên kế vị làm cho Châu mục khiếp Châu, đang nghe theo lời khuyên của những thuộc cập đưa ra quyết định đầu hàng Tào Tháo.

Nghe lệnh của giữ Tông bắt mình phải cùng mặt hàng Tào Tháo, lưu giữ Bị ngạc nhiên và tức giận, quát xua Tống Trung. Biết mình cấp thiết lấy lực lượng nhỏ dại ở Phàn Thành để kháng đại quân Tào, lưu Bị và các tướng sĩ quăng quật chạy về phía nam. Ông không đúng Quan Vũ mang trong mình một vạn quân thủy, rút về Giang Hạ nhằm hợp binh với lưu lại Kỳ đang trấn thủ trên đây; còn lưu giữ Bị đi cùng Gia mèo Lượng, Triệu Vân, Trương Phi với đại phần tử các tướng văn võ cùng với cánh quân cỗ qua Tương Hà, định đi tới nơi hiểm yếu ớt Giang Lăng là nơi đựng lương thực và vũ khí của tởm Châu. Người dân không muốn hàng Tào Tháo nên cũng theo đoàn quân cỗ của lưu lại Bị.

Khi đi qua Tương Dương, các quan lại với dân chúng đưa ra quyết định chạy nàn theo lưu giữ Bị. Gia cat Lượng bèn khuyên nhủ ông tập kích Tương Dương, chắc chắn là Lưu Tông sẽ không chống đỡ nổi, tuy thế ông không nghe theo, chỉ nói vọng vào thành mấy câu trách lưu Tông rồi liên tiếp đi về phía nam. Hàng chục ngàn dân ghê Châu ở khoanh vùng Tương Dương cũng sợ bị Tào toá tàn sát buộc phải bỏ giữ Tông theo lưu lại Bị, do vậy số bạn đi theo ông về phía nam lên tới mức hơn chục vạn, với hàng ngàn cỗ xe.

Tào toá tiến thẳng tới thủ đậy Tương Dương để đón nhận Lưu Tông đầu hàng. Lại nghe tin lưu Bị đã đi được Giang Lăng, Tào tháo vội lấy 5000 quân kỵ binh tinh nhuệ, không đúng em họ là Tào Thuần chỉ đạo cùng đi, cấp tốc đuổi theo, mỗi ngày đêm đi được 300 dặm.

Xem thêm: Những Mẫu Bánh Kem Đơn Giản Sang Trọng, Những Mẫu Bánh Kem Đơn Giản Đẹp Nhất Năm 2021

Lưu Bị là tín đồ nhân nghĩa phải đã thu phục được không ít hào kiệt phò tá.(Tạo hình trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Lưu Bị dẫn đám đông quân lẫn với dân, chạy loạn vô cùng lộn xộn, ko thành sản phẩm ngũ, lại cần yếu đi cấp tốc dù biết Tào dỡ đang tầm nã kích. Hằng ngày đoàn quân của ông chỉ đi được rộng 10 dặm. Vùng trước còn 300 dặm đường mới tới Giang Lăng. Lưu Bị phải sắp xếp lại lực lượng, không đúng Trương Phi mang 2000 quân mã ngăn hậu, Triệu Vân dẫn vài trăm quân hộ vệ gia quyến; còn ông cùng Gia cát Lượng dẫn quân nhà lực bảo đảm an toàn dân ganh nạn. Có fan khuyên ông dẫn quân một số quân đi trước cho tới Giang Lăng, nhưng lại ông khăng khăng không bỏ dân chúng, nhận định rằng muốn thao tác làm việc lớn cần lấy dân làm cho gốc.

Khi lưu Bị đi tới Đương Dương – Tràng phiên bản thì quân Tào đuổi tới nơi, va độ với lực lượng chặn hậu vì chưng Trương Phi chỉ huy. Quân Tào đông hơn nhiều lại tinh nhuệ, đã đánh rã đôiị quân của Trương Phi và tấn công vào quân nòng cốt của lưu lại Bị thuộc dân chúng.

Quân lưu lại Bị tuy đông hơn quân Tào, nhưng vị phải dàn trải để canh phòng cho dân chạy nạn yêu cầu không thể tổ chức triển khai thành đội ngũ chỉnh tề để nghênh chiến, bị Tào Tháo tiến công dữ dội nên tan vỡ. Lưu lại Bị thảm bại nặng nề, cùng Gia cát Lượng, Trương Phi và chiến binh bỏ chạy bay thân, quăng quật lại tổng thể quân trang nặng, gia quyến cùng dân chúng.

Tào tháo xin quan lại Vũ tha mang lại thuộc hạ

Tào dỡ (155-220) là nhà thiết yếu trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. (Tạo hình vào phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Theo Tam quốc diễn nghĩa, sau khoản thời gian thua trận Xích Bích trê tuyến phố tháo chạy, Tào Tháo đưa ra quyết định dẫn quân qua con đường Hoa Dung nhằm trốn chạy. Ngờ đâu, rất nhiều đường đi nước tiến của ông lại vẫn nằm trong tâm địa bàn tay của Khổng Minh. Toán quân bởi Quan Vũ đứng đầu đã ngăn đánh tự bao giờ.

Tào dỡ biết mình quan trọng thoạt nên đã xin quan tiền Vũ nể tình xưa nhưng tha cho thuộc cấp của ông một con đường sống, còn bản thân sẽ để cho Quan Vũ xử lý. Thời điểm này nếu quan lại Vũ hạ gần cạnh Tào toá thì thanh danh của ông càng tăng vọt. Cầm nhưng, quan liêu Vũ đâu phải chỉ người say đắm danh lợi, tính cách nổi tiếng nhất của ông là trung nghĩa. Ông trung với lưu giữ Bị cơ mà vẫn duy trì được loại nghĩa với Tào Tháo, năm xưa Tào cởi từng đối đãi cùng với ông không bạc, bắt buộc Quan Vũ ra quyết định làm trái cùng với quân lệnh trạng, tha cho kẻ thù một đường sống.

Quan Vũ tha Tào tháo dỡ ở đường Hoa Dung. (Cảnh vào phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Tuy nhiên, sự khiếu nại này là vì La quán Trung sẽ hư cấu ra. Theo sử liệu, trong cuộc chiến Xích Bích, khi hợp thể Tôn – lưu giữ được hình thành, du lãm đứng ra gánh vác trọng trách chính đấu tranh với Tào Tháo. Hai bên đồng trung khu cộng tác chống quân địch chung. Tháng 12 năm 208, Chu Du sử dụng hỏa công đốt thủy trại quân Tào sinh sống Xích Bích, Ô Lâm, đại phá quân Tào.

Trong lúc quân Ngô tấn công, giữ Bị cùng các tướng quan tiền Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cũng sẵn sàng tác chiến, phối kết hợp tấn công, tróc nã kích bại binh Tào Tháo. Vày lực lượng ít, lưu giữ Bị tập trung quân vào 2 việc: một là bố trí lực lượng trường đoản cú vệ phòng khi chiến dịch thất bại, hai là tầm nã kích quân Tào. Với việc truy kích quân Tào, ông bố trí quân đón tấn công ở Hoa Dung là ngả đường Tào cởi chạy từ Ô Lâm về Giang Lăng. Vì binh lực của lưu lại Bị ít phải Tào túa vẫn đi thoát.

Theo sách Sơn Dương công cài ký, lúc đến Hoa Dung, Tào tháo đắc thắng cười lưu Bị sao do dự phóng hỏa mai phục ở trong phần này. Kế tiếp quân lưu giữ Bị nổi lửa xông vào tấn công giết nhưng mà quân Tào đã từng đi qua.

Tào tháo chạy bay về Giang Lăng rồi đi Tương Dương, sau đó sắp xếp Tào Nhân giữ Giang Lăng, Nhạc Tiến duy trì Tương Dương, phiên bản thân mình với đại quân về bắc.