Nghi thức đại bi thập chú

      298
Nghi Thức tụng Đại Bi Thập Chú1.

Bạn đang xem: Nghi thức đại bi thập chú

NGUYỆN HƯƠNG
Nam–mô Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật. OĐốt nét trung khu hương trước Phật đài,Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai,Cầu xin nhân loại lên bờ giác,Hạnh phúc an ninh khắp muôn loài. OĐệ tử bọn chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì chú Đại Bi, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ Tát tiệm Thế Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui. OLại nguyện chúng sanh: óc phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh, thân vai trung phong an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc khô hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. ONam-mô Hương cúng Dường Bồ-tát ( 3 lần ) O2. ĐẢNH LỄ TAM BẢOPhật là đấng giác ngộ mình,Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,Từ bi, trí tuệ rạng ngời,Là thầy bố cõi trời người xưa nay. OChí trọng điểm đảnh lễ tất cả Đức Phật cha đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OPháp là phương thuốc diệu thay,Chữa lành bệnh khổ bao loài bọn chúng sinh,Như vầng trăng sáng sủa lung linh,Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.Chí trọng tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú vào mười phương. ( 1 lạy) OTăng là những bậc chân tu,Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,Độ đời bay khỏi tham… mê say khổ sầu.Chí trọng tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng tía đời thường trú vào mười phương. ( 1 lạy) O3. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁPPháp Phật cao siêu, lý rộng sâu,Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu,Nay nhỏ gặp được xin trì tụng,Nguyện hiểu chơn gớm nghĩa nhiệm mầu.Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) ONam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) OOO4. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔNTu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (3 lần) O5. TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔNTu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần) O6. CHÚ ĐẠI BIThiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. ONam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cần trì địa rị sắc ni na, cha dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) OOO7. THẬP CHÚ7.1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ-LA-NINam-mô Phật-đà-da.ONam-mô Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da. ONam-mô cửa hàng Tự Tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha.Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha chén đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng.Án chén lặc đà, chén bát đẳng mế hồng. O7.2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚNẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á chén ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. O7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚNam-mô Phật-đà-da. ONam-mô Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da.

Xem thêm: Cô Nàng Xinh Đẹp Kênh 14 - Phim Cô Nàng Xinh Đẹp Thuyết Minh

OÁn, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. O7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ THẦN CHÚ
Khế thủ quy y Tô-tất-đế,Đầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu bỏ ra nẩm, đát điệt tha.Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề, ta bà ha. O7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH quang đãng MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NIÁn, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, đánh tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta bố ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt. O7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔNNam-mô bạt dà phạ đế, bệ cạnh bên xả, lụ rô ham mê lưu ly, chén bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ ngay cạnh thệ, bệ cạnh bên thệ, bệ cạnh bên xã, tam một yết đế tá ha. O7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔNÁn, ma ni bác bỏ di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt bố đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tất nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cat nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha. O7.8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔNLy bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. O7.9. VÃNG sanh TỊNH ĐỘ THẦN CHÚNam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị đa, tì ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ đa ca lệ ta bà ha. O7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚNam-mô Phật-đà. ONam-mô Đạt-mạ. ONam-mô Tăng-dà. ONam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, tía lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể bố a, bố nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu chưng lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, thọ phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. O8. BÁT NHÃ cha LA MẬT ĐA TÂM KINHQuán Tự Tại thực hành trí tuệ,Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,Bấy giờ Bồ-tát cửa hàng soi,Thấy rằng năm uẩn tía đời đều không. OVượt tất cả những vòng khổ ách,Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông !Sắc nào tất cả khác gì không,Không nào không giống sắc, sắc ko vốn đồng. OCả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế.Tánh chân không các pháp viên thành,Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng, giảm gì. OTrong chân không chẳng hề gồm sắc.Chẳng thọ, tưởng, hành, thức vào không.Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. OKhông nhãn thức đến ko ý thức,Không vô minh hoặc hết-vô-minh,Không điều già chết bọn chúng sanh,Hết già, hết chết thực tình cũng không.Không trí huệ cũng ko chứng đắc,Bởi gồm gì là chỗ đắc đâu.Bấy lâu Bồ-tát dựa vàoTrí ba-la-mật thẳm sâu thực hành,Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,Xa lìa mộng tưởng đảo điên,Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,Mà bà đời chư Phật nương vào,Chứng thành quả giác tối cao,Nên xem Bát-nhã thâm nám sâu đó là: OLời thần chú sâu xa bậc nhứt,Lời chú thần rất mực quanh minh,Chú thần cao cả anh linh,Là lời thần chú thật tình cao siêu.Trừ dứt được mọi điều đau khổ,Đúng như vầy muôn thủa không sai.Ngài liền tuyên nói chú này,Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: OYết Đế, Yết Đế, tía La Yêt Đế, bố La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Ma Ha chén bát Nhã bố La Mật Đa (3 lần) OOO9. NIỆM BỒ-TÁTTrí tuệ bừng lên đóa biện tài,Đứng im trên sóng sạch trần ai,Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh,Hào quang quét sạch buổi nguy tai.Liễu biếc phất bày muôn thế giới,Sen hồng hở né vạn thọ đàiCúi đầu ca ngợi dưng hương thỉnh,Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. ONam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng tiệm Thế Âm Bồ-tát. ONam-mô quán Thế Âm Bồ-tát (18 lần) ONam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát (3 lần) ONam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát (3 lần) ONam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) ONam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) ONam-mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO10. NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNGThế Tôn lời dạy tỏ tườngNăm điều quán tưởng phải thường xét ra:Ta đây phải có sự già,Thế nào né khỏi thời điểm qua canh tàn. OTa đây bệnh tật phải mang,Thế nào kiêng khỏi đặng an, mạnh lành. OTa đây sự chết sẵn dành,Thế nào tránh khỏi tử sinh đến kỳ. OTa đây phải chịu phân ly,Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà.Ta đi với nghiệp của ta,Dù mang lại tốt xấu tạo ra tự mình,Theo ta như trơn theo hình,Ta thọ quả báo riêng biệt kiết tường. O11. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨCTụng khiếp là hạnh tốt lành,Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh.Nguyện mang lại tất cả hàm linh,Thảy đều tỏ ngộ phẩm khiếp diệu huyền. ONguyện tiêu bố chướng óc phiền,Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.Nguyện trừ tội chướng điêu linh,Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm. ONguyện sinh cõi tịnh siêu phàm,Hoa sen chín phẩm là mặt hàng mẹ cha.Hoa nở thấy Phật hiện ra,Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền. ONguyện đem công đức hiện tiền,Hướng về khắp cả các miền gần xa.Con và phụ thân mẹ, ông bà,Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. (3 xá) OOO12. PHỤC NGUYỆNĐức quan lại Âm cứu khổ,Với hạnh nguyện ban vui.Băm hai thân độ đời,Bằng tình thương cao cả.Tự tại từng ý niệm,Viên thông giữa các căn.Tuệ giác khế lý ứng cơ,Quán chiếu cứu sanh tiếp vật. OĐộ tai qua nạn khỏi,Giúp tật bệnh tiêu trừ.Phước lộc thọ đủ đầy,Giới định tuệ viên mãn.Bốn loại lên đất Tịnh,Ba cõi thác tòa Sen.Ngạ quỷ chứng Tam Hiền,Hữu tình lên Thập Địa.Pháp môn xin nguyện học,Ân nghĩa xin nguyện đền,Phiền não xin nguyện đoạn,Quả Phật xin nguyện thành. ONam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO13. ĐẢNH LỄ bố NGÔI BÁUCon xin nương tự Phật,Bậc Phước Trí Viên Thành,Cầu tất cả chúng sanhGiác Ngộ, phát chổ chính giữa lành. (1 lạy) OCon xin nượng tựa Pháp,Nguồn tuệ giác, từ bi,Cầu tất cả chúng sanhHiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) OCon xin nương tựa Tăng,Đoàn thể sống an vui,Cầu tất cả bọn chúng sanhHòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O- thapchudaibi

Thập Chú Chú Đại Bi Quán nuốm Âm nhân tình Tát cuộc sống đời thường con fan tu học khổ vô hay chướng duyên thân khỏe vai trung phong an Hạnh trường đoản cú bi