Quyết định 1803/qð

      102
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 1803/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 mon 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ156/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤCDỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC vào LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIAĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số79/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch;

Căn cứ Nghị định số60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của cơ quan chính phủ Quy định vẻ ngoài tự nhà tàichính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn cứ ra quyết định số156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ phát hành Danh mụcdịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước trong nghành văn hóa, giađình, thể dục, thể thao với du lịch;

Theo đề xuất của Vụ trưởng VụKế hoạch, Tài chính.

Bạn đang xem: Quyết định 1803/qð

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo ra quyết định này Kế hoạch thực thi thựchiện đưa ra quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng thiết yếu phủban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnhvực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao cùng du lịch.

Điều 2.Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cácđơn vị liên quan, các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực làm chủ có trách nhiệm:

1. Thi công Thông tư Quy địnhtiêu chí, tiêu chuẩn chỉnh chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí(nếu có) với hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp côngsử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước trong nghành nghề văn hóa, gia đình, thể dục, thể thaovà du lịch, đảm bảo an toàn các nội dung hướng dẫn theo đúng quy định trên Nghị định số60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quy định phép tắc tự nhà tàichính của đơn vị sự nghiệp công lập; thống tuyệt nhất nội dung chuyên môn với Vụ Kếhoạch, Tài chính, nhờ cất hộ Vụ Pháp chế thẩm định trước lúc trình bộ trưởng liên nghành ký banhành.

Đối với một trong những dịch vụ sự nghiệpcông sử dụng túi tiền nhà nước có đối tượng người tiêu dùng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, nộidung tương đối giống nhau, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu xâydựng một thông tư tầm thường để đảm bảo tính hiệu quả, hợp lý và phải chăng trong quy trình xây dựngvăn bản quy phi pháp luật.

2. Đề xuất đối chọi giá thương mại dịch vụ sựnghiệp công sử dụng chi phí nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình,thể dục, thể dục và du lịch gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính. Vụ Kế hoạch, Tài chínhcó trách nhiệm thẩm định văn phiên bản đề xuất, trình cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3.Vụ Kế hoạch, Tài chủ yếu có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn,đôn đốc, kiểm soát việc tiến hành Kế hoạch này, tổng đúng theo tình hình, report kếtquả việc thực hiện Kế hoạch và report Lãnh đạo bộ theo quy định.

Điều 4.Kinh giá tiền triển khai tiến hành các trách nhiệm của Kế hoạchnày từ bỏ nguồn chi tiêu nhà nước theo quy định.

Điều 5.Chánh văn phòng công sở Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụtrưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ, Thủ trưởng những đơn vị nằm trong Bộ chịu trách nhiệm thihành ra quyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 5; - bộ trưởng; - các Thứ trưởng; - Lưu: VT, KHTC, KC.30.

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Văn Hùng

KẾ HOẠCH

I. LĨNH VỰCVĂN HÓA

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng chi tiêu nhà nước

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Tổ chức lịch trình nghệ thuật ship hàng kỷ niệm những dịp lễ lớn; ngày sinh của các bạn hữu lãnh đạo Đảng, công ty nước và các bè bạn lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã làm được Đảng, bên nước công nhận; ship hàng nhiệm vụ thiết yếu trị, đối ngoại làm việc trong nước với quốc tế.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Quý IV/2022

2.

Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, quánh thù.

Quý IV/2022

3.

Sưu tầm, nghiên cứu, tổ chức dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm ở trong thể các loại nhạc vũ kịch và giao hưởng.

Quý II/2023

4.

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, vượt trội và quánh thù của các dân tộc Việt Nam.

Quý II/2023

5.

Phát động, tổ chức triển khai sáng tác thành công tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chủ yếu trị, tác phẩm nghệ thuật tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp hóa toàn quốc.

Quý II/2023

6.

Hỗ trợ các hoạt động sáng tác của âm nhạc sỹ nhằm mục tiêu khuyến khích các kĩ năng sáng tạo, đóng góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có quý giá về nội dung, bốn tưởng và nghệ thuật tại các trại sáng tác giao hàng nhiệm vụ chính trị.

Quý II/2023

7.

Hỗ trợ chuyển động sáng tạo thành và phổ biến, xuất bản tác phẩm, công trình văn học tập nghệ thuật, công trình báo chí rất tốt ở tw và địa phương.

Quý II/2023

8.

Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ trọng trách chính trị tại Làng văn hóa truyền thống - du ngoạn các dân tộc bản địa Việt Nam.

Quý II/2023

9.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, lễ hội văn nghệ quần chúng; tuyên truyền giữ động, cổ động trực quan ship hàng nhiệm vụ chính trị.

Cục văn hóa cơ sở

Quý IV/2022

10.

Hỗ trợ nhóm văn nghệ, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trên địa bàn được cử tham gia những sự kiện văn hóa ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Quý II/2023

11.

Tổ chức triển lãm, thi, tiệc tùng, lễ hội tác phẩm mỹ thuật, nhiếp hình ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp hình ảnh và Triển lãm

Quý IV/2022

12.

Hoạt đụng sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông media của kho lưu trữ bảo tàng công lập.

Cục Di sản văn hóa

Quý IV/2022

13.

Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ và phát huy quý giá di tích.

Quý II/2023

14.

Tu bổ, hồi sinh và phạt huy giá chỉ trị di tích lịch sử đã được kiểm kê, xếp hạng.

Quý II/2023

15.

Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập làm hồ sơ khoa học, tổ chức triển khai thực hành, thể hiện và truyền dạy di sản văn hóa phi đồ thể.

Quý II/2023

16.

Thăm dò, khai thác khảo cổ nhằm mục tiêu mục đích nghiên cứu và phân tích khoa học.

Quý II/2023

17.

Thăm dò, khai thác khảo cổ phục vụ dự án cải tạo, xuất bản công trình, khảo cổ học dưới nước.

Quý II/2023

18.

Giám định tài liệu, di vật, cổ vật giao hàng công tác làm chủ và các hoạt động vui chơi của bảo tàng.

Quý IV/2022

19.

Tổ chức vận động giám định tài liệu, di vật, cổ đồ dùng theo đề xuất hoặc đơn mua hàng của cá nhân, tổ chức giao hàng nhiệm vụ cai quản nhà nước.

Quý II/2023

20.

Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch với phát huy quý giá di sản tư liệu.

Quý II/2023

21.

Xây dựng cửa hàng dữ liệu, cỗ máy tra cứu, lập report các loại dữ liệu về di tích lịch sử và bảo đảm di tích.

Quý II/2023

22.

Lập dự án bảo quản, tu bổ, phục sinh di tích.

Quý II/2023

23.

Kiểm kê, đăng ký, lập hồ nước sơ ý kiến đề nghị công nhận bảo bối quốc gia.

Quý II/2023

24.

Tổ chức những chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội chia sẻ văn hóa, thể thao và phượt phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng mạc hội nặng nề khăn, quan trọng đặc biệt khó khăn, tại làng đảo, thị xã đảo.

Vụ Văn hóa dân tộc

Quý IV/2022

25.

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cuội nguồn đặc sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày trình làng các tài liệu, hiện vật văn hóa truyền thống vật thể cùng phi vật dụng thể của đồng bào những dân tộc Việt Nam;

Quý IV/2022

26.

Bảo tồn làng, phiên bản văn hóa truyền thống cuội nguồn của những dân tộc thiểu số có nguy cơ tiềm ẩn mai một.

Quý II/2023

27.

Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào những dân tộc được mời tham gia chuyển động tại Làng văn hóa truyền thống - phượt các dân tộc Việt Nam.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý II/2023

28.

Tổ chức tải ấn phẩm văn hóa đi quốc tế theo phương thức trợ cước.

Quý II/2023

29.

Xây dựng, xử lý, bảo vệ tài nguyên thông tin, xây dựng cửa hàng dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại tủ sách công lập.

Vụ Thư viện

Quý IV/2022

30.

Cung cấp cho tài nguyên thông tin tại thư viện và ship hàng lưu động xung quanh thư viện, giao hàng người khuyết tật.

Quý IV/2022

31.

Hỗ trợ về siêng môn, nghiệp vụ thư viện với dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

Quý IV/2022

32.

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, ra mắt sách, báo, tứ liệu thư viện ship hàng kỷ niệm những dịp lễ lớn vào nước cùng quốc tế.

Quý II/2023

33.

Tổ chức thương mại & dịch vụ thư viện lưu động, vận chuyển tài nguyên thông tin, app thư viện ship hàng đồng bào đang sống tại vùng tất cả điều kiện kinh tế - làng mạc hội cực nhọc khăn, đặc trưng khó khăn, tại buôn bản đảo, thị trấn đảo.

Quý II/2023

34.

Sưu tầm, bảo quản và phát huy quý giá tài liệu cổ, quý hiếm, các tủ đồ tài liệu có mức giá trị quan trọng đặc biệt về kế hoạch sử, văn hóa, khoa học.

Quý IV/2022

35.

Hỗ trợ tin tức theo yêu cầu giao hàng nghiên cứu, thống trị chuyên biệt; tổ chức những sự kiện văn hóa ship hàng học tập xuyên suốt đời và các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Quý II/2023

36.

Phát triển thư viện số, tài nguyên tin tức dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông tủ sách trong nước với nước ngoài.

Xem thêm: Thi Vào Lớp 10 Năm 2020 Mới Nhất, Lịch Thi Vào 10 Năm 2021 Hà Nội

Quý II/2023

37.

Giám định, thông tin, truyền thông media về quyền tác giả, quyền liên quan ship hàng công tác cai quản nhà nước.

Cục bản quyền tác giả

Quý IV/2022

38.

Chuyển giao, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan giao hàng công tác làm chủ nhà nước.

Quý II/2023

39.

Sản xuất phim giao hàng trẻ em, lực lượng vũ trang, đồng bào đang sống tại vùng tất cả điều kiện tài chính - xóm hội cạnh tranh khăn, đặc biệt quan trọng khó khăn, tại xã đảo, thị xã đảo; cung cấp phim tài liệu, phóng sự chăm đề cùng quay tứ liệu các sự kiện phệ của đất nước.

Cục Điện ảnh

Quý IV/2022

40.

Tổ chức tiệc tùng, lễ hội phim; giải thưởng và cuộc thi phim quốc tế.

Quý IV/2022

41.

Tổ chức tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục vụ nhiệm vụ bao gồm trị.

Quý IV/2022

42.

Phát hành, thông dụng phim ship hàng nhiệm vụ bao gồm trị.

Quý II/2023

43.

Lưu trữ, bảo quản khai thác tư liệu, hình hình ảnh động quốc gia.

Quý II/2023

44.

Lưu trữ, bảo quản khai thác các bối cảnh mập của trường cù quốc gia, cung cấp dịch vụ có tác dụng phim kế hoạch sử.

Quý II/2023

45.

Nghiên cứu, sưu tầm, cập nhật, phổ biến thông tin về trang thiết bị, technology chuyên ngành điện ảnh, cung ứng dịch vụ, chuyên môn điện ảnh phục vụ trách nhiệm chính trị, công tác làm việc đối ngoại và quản lý.

Quý II/2023

II. LĨNH VỰCGIA ĐÌNH

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng chi tiêu nhà nước

Đơn vị công ty trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Tổ chức những sự kiện của nước ta và thế giới liên quan liêu đến lĩnh vực gia đình.

Vụ Gia đình

Quý IV/2022

2.

Hỗ trợ các hoạt động vui chơi của các mô hình về phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình.

Quý II/2023

3.

Cung cấp các sản phẩm truyền thông media về giáo dục và đào tạo đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quý II/2023

III. LĨNH VỰCTHỂ DỤC, THỂ THAO

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước

Đơn vị công ty trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Tuyển chọn, đào tạo, giảng dạy vận hễ viên, huấn luyện và đào tạo viên thể thao quốc gia.

Tổng cục Thể dục thể thao

Quý IV/2022

2.

Thực hiện giám định khoa học nhận xét trình độ tập luyện thể thao cho vận khích lệ thể thao kết quả cao.

Quý II/2023

3.

Phòng, phòng doping trong hoạt động thể thao.

Quý IV/2022

4.

Khám, chữa bệnh, điều trị gặp chấn thương cho đào tạo và giảng dạy viên, tải viên thể thao trong thời gian tập huấn và tranh tài (ngoài danh mục thương mại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng chi phí nhà nước do bộ Y tế chủ trì).

Quý IV/2022

5.

Tập huấn chuyên môn, nhiệm vụ cho giải đáp viên, hiệp tác viên thể dục, thể thao.

Quý IV/2022

6.

Bảo đảm đk tập luyện thể dục, thể thao cho những đối tượng cơ chế tại thiết chế thể dục cơ sở.

Quý II/2023

7.

Bảo tồn và cải tiến và phát triển các môn thể dục thể thao dân tộc, thể thao quánh thù.

Quý IV/2022

8.

Tổ chức các đại hội thể thao, những giải tranh tài thể thao trong nước và thế giới do nước ta đăng cai.

Quý IV/2022

9.

Hướng dẫn phòng tránh chấn thương trong tập tành thể dục, thể thao.

Quý II/2023

10.

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù trong luyện tập thể dục, thể thao (đối cùng với lực lượng vũ trang là một trong những loại dịch vụ thiết yếu).

Quý II/2023

IV. LĨNH VỰCDU LỊCH

TT

Tên thương mại & dịch vụ sự nghiệp công sử dụng túi tiền nhà nước

Đơn vị công ty trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Xúc tiến, quảng bá phượt ở trong nước và ngoài nước.

Tổng cục Du lịch

Quý IV/2022

2.

Phát triển thương hiệu du lịch tổ quốc và địa phương.

Quý IV/2022

3.

Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc gia.

Quý IV/2022

4.

Bảo vệ, tôn tạo, cách tân và phát triển giá trị tài nguyên du lịch.

Quý II/2023

5.

Tổ chức thông tin cung cấp khách du ngoạn và phát triển phượt cộng đồng.

Quý II/2023

6.

Tổ chức khảo sát, tích lũy dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.

Quý II/2023

V. LĨNH VỰCKHÁC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TT

Tên dịch vụ thương mại sự nghiệp công sử dụng giá cả nhà nước

Đơn vị nhà trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Đào chế tạo ra nguồn nhân lực năng lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao sống trong nước với nước ngoài.

Vụ Đào tạo

Quý II/2023

2.

Đào sinh sản nhân lực những ngành hiếm, chăm sâu, quality cao, khó khăn tuyển với truyền thống, đặc thù thuộc những trình độ trong nghành văn hóa nghệ thuật.

Quý II/2023

3.

Tổ chức hội thi khả năng học sinh, sv trong nghành nghề văn hóa nghệ thuật.

Quý II/2023

4.

Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy dỗ sư phạm chăm ngành đối với giảng viên, giáo viên, giảng dạy viên trong nghành nghề dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

Quý II/2023

5.

Đào tạo lực lượng lao động chuyên sâu, chất lượng cao trong nghành nghề dịch vụ du lịch, thể thao.

Quý II/2023

6.

Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học và technology các cấp cho (cấp quốc gia, cấp bộ và cơ sở) các nghành nghề dịch vụ văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao cùng du lịch.

Vụ Khoa học, technology và môi trường

Quý II/2023

7.

Xây dựng các tiêu chuẩn chỉnh quốc gia, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, thông tin khoa học tập và các dịch vụ khác có liên quan trong các nghành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Quý II/2023

8.

Các chương trình, dự án, trọng trách môi trường, đa dạng mẫu mã sinh học, đối phó với đổi khác khí hậu vào các nghành nghề văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao cùng du lịch.

Quý II/2023

9.

Nghiên cứu vãn và bàn giao khoa học, technology trong các nghành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao cùng du lịch.

Quý II/2023

10.

Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao vn ở nước ngoài.

Cục hợp tác và ký kết quốc tế

Quý IV/2022

11.

Tổ chức ngày, tuần, năm văn hóa vn ở quốc tế và của quốc tế tại Việt Nam.

Quý II/2023

12.

Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại sinh sống trong và xung quanh nước.

Quý II/2023

13.

Xây dựng, gia hạn hoạt động, cung cấp tin của hệ thống thông tin cùng truyền thông quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch.

Văn chống Bộ

Quý II/2023

* Ghi chú: các đơn vị được giaonhiệm vụ thực thi xây dựng các văn bản:

1) Thông tư qui định tiêu chí,tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức túi tiền (nếu có)và phía dẫn thực thi việc thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụngngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2) Định giá thương mại dịch vụ sự nghiệpcông sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục,thể thao cùng du lịch.