Quyết định 1803/qð

      13
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1803/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ156/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤCDỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIAĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tàichính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mụcdịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giađình, thể dục, thể thao và du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụKế hoạch, Tài chính.

Bạn đang xem: Quyết định 1803/qð

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thựchiện Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnhvực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Điều 2.Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cácđơn vị liên quan, các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý có trách nhiệm:

1. Xây dựng Thông tư Quy địnhtiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí(nếu có) và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp côngsử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thaovà du lịch, đảm bảo các nội dung hướng dẫn theo đúng quy định tại Nghị định số60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tàichính của đơn vị sự nghiệp công lập; thống nhất nội dung chuyên môn với Vụ Kếhoạch, Tài chính, gửi Vụ Pháp chế thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký banhành.

Đối với một số dịch vụ sự nghiệpcông sử dụng ngân sách nhà nước có đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, nộidung tương đối giống nhau, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu xâydựng một thông tư chung để đảm bảo tính hiệu quả, hợp lý trong quá trình xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật.

2. Đề xuất đơn giá dịch vụ sựnghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình,thể dục, thể thao và du lịch gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính. Vụ Kế hoạch, Tài chínhcó trách nhiệm thẩm định văn bản đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3.Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, báo cáo kếtquả việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Điều 4.Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạchnày từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 5.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng; - Các Thứ trưởng; - Lưu: VT, KHTC, KC.30.

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Văn Hùng

KẾ HOẠCH

I. LĨNH VỰCVĂN HÓA

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Quý IV/2022

2.

Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù.

Quý IV/2022

3.

Sưu tầm, nghiên cứu, tổ chức dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm thuộc thể loại nhạc vũ kịch và giao hưởng.

Quý II/2023

4.

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam.

Quý II/2023

5.

Phát động, tổ chức sáng tác tác phẩm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tác phẩm nghệ thuật tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.

Quý II/2023

6.

Hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật tại các trại sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Quý II/2023

7.

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phổ biến, phát hành tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương.

Quý II/2023

8.

Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Quý II/2023

9.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Cục Văn hóa cơ sở

Quý IV/2022

10.

Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa bàn được cử tham gia các sự kiện văn hóa ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Quý II/2023

11.

Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Quý IV/2022

12.

Hoạt động sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông của bảo tàng công lập.

Cục Di sản văn hóa

Quý IV/2022

13.

Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích.

Quý II/2023

14.

Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích đã được kiểm kê, xếp hạng.

Quý II/2023

15.

Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Quý II/2023

16.

Thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

Quý II/2023

17.

Thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ dự án cải tạo, xây dựng công trình, khảo cổ học dưới nước.

Quý II/2023

18.

Giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ công tác quản lý và các hoạt động của bảo tàng.

Quý IV/2022

19.

Tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật theo đề nghị hoặc đơn đặt hàng của cá nhân, tổ chức phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Quý II/2023

20.

Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch và phát huy giá trị di sản tư liệu.

Quý II/2023

21.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu, lập báo cáo các loại dữ liệu về di tích và bảo tồn di tích.

Quý II/2023

22.

Lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Quý II/2023

23.

Kiểm kê, đăng ký, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Quý II/2023

24.

Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.

Vụ Văn hóa dân tộc

Quý IV/2022

25.

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt Nam;

Quý IV/2022

26.

Bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

Quý II/2023

27.

Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý II/2023

28.

Tổ chức vận chuyển ấn phẩm văn hóa đi nước ngoài theo phương thức trợ cước.

Quý II/2023

29.

Xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

Vụ Thư viện

Quý IV/2022

30.

Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

Quý IV/2022

31.

Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

Quý IV/2022

32.

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế.

Quý II/2023

33.

Tổ chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.

Quý II/2023

34.

Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học.

Quý IV/2022

35.

Hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý chuyên biệt; tổ chức các sự kiện văn hóa phục vụ học tập suốt đời và các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Quý II/2023

36.

Phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông thư viện trong nước và nước ngoài.

Xem thêm: Thi Vào Lớp 10 Năm 2020 Mới Nhất, Lịch Thi Vào 10 Năm 2021 Hà Nội

Quý II/2023

37.

Giám định, thông tin, truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cục Bản quyền tác giả

Quý IV/2022

38.

Chuyển giao, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Quý II/2023

39.

Sản xuất phim phục vụ trẻ em, lực lượng vũ trang, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo; sản xuất phim tài liệu, phóng sự chuyên đề và quay tư liệu các sự kiện lớn của đất nước.

Cục Điện ảnh

Quý IV/2022

40.

Tổ chức liên hoan phim; giải thưởng và cuộc thi phim quốc tế.

Quý IV/2022

41.

Tổ chức tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Quý IV/2022

42.

Phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Quý II/2023

43.

Lưu trữ, bảo quản khai thác tư liệu, hình ảnh động quốc gia.

Quý II/2023

44.

Lưu trữ, bảo quản khai thác các bối cảnh lớn của trường quay quốc gia, cung cấp dịch vụ làm phim lịch sử.

Quý II/2023

45.

Nghiên cứu, sưu tầm, cập nhật, phổ biến thông tin về trang thiết bị, công nghệ chuyên ngành điện ảnh, cung cấp dịch vụ, kỹ thuật điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác đối ngoại và quản lý.

Quý II/2023

II. LĨNH VỰCGIA ĐÌNH

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình.

Vụ Gia đình

Quý IV/2022

2.

Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

Quý II/2023

3.

Cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quý II/2023

III. LĨNH VỰCTHỂ DỤC, THỂ THAO

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia.

Tổng cục Thể dục thể thao

Quý IV/2022

2.

Thực hiện giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao cho vận động viên thể thao thành tích cao.

Quý II/2023

3.

Phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

Quý IV/2022

4.

Khám, chữa bệnh, điều trị chấn thương cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn và thi đấu (ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Y tế chủ trì).

Quý IV/2022

5.

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao.

Quý IV/2022

6.

Bảo đảm điều kiện tập luyện thể dục, thể thao cho các đối tượng chính sách tại thiết chế thể thao cơ sở.

Quý II/2023

7.

Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù.

Quý IV/2022

8.

Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai.

Quý IV/2022

9.

Hướng dẫn phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục, thể thao.

Quý II/2023

10.

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù trong tập luyện thể dục, thể thao (đối với lực lượng vũ trang là dịch vụ thiết yếu).

Quý II/2023

IV. LĨNH VỰCDU LỊCH

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước.

Tổng cục Du lịch

Quý IV/2022

2.

Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và địa phương.

Quý IV/2022

3.

Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc gia.

Quý IV/2022

4.

Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch.

Quý II/2023

5.

Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.

Quý II/2023

6.

Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.

Quý II/2023

V. LĨNH VỰCKHÁC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản*

Thời gian hoàn thành

1.

Đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao ở trong nước và nước ngoài.

Vụ Đào tạo

Quý II/2023

2.

Đào tạo nhân lực các ngành hiếm, chuyên sâu, chất lượng cao, khó tuyển và truyền thống, đặc thù thuộc các trình độ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Quý II/2023

3.

Tổ chức hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Quý II/2023

4.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành đối với giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Quý II/2023

5.

Đào tạo nhân lực chuyên sâu, chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, thể thao.

Quý II/2023

6.

Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ và cơ sở) các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường

Quý II/2023

7.

Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thông tin khoa học và các dịch vụ khác có liên quan trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Quý II/2023

8.

Các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Quý II/2023

9.

Nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Quý II/2023

10.

Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao Việt Nam ở nước ngoài.

Cục Hợp tác quốc tế

Quý IV/2022

11.

Tổ chức ngày, tuần, năm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam.

Quý II/2023

12.

Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước.

Quý II/2023

13.

Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch.

Văn phòng Bộ

Quý II/2023

* Ghi chú: Các đơn vị được giaonhiệm vụ triển khai xây dựng các văn bản:

1) Thông tư Quy định tiêu chí,tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có)và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụngngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2) Định giá dịch vụ sự nghiệpcông sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục,thể thao và du lịch.